Menu główne

2020 12 21 zyczenia Szpital

Adres:

SPSR Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

REGON: 812372658
NIP: 856-16-67-533

rachunek bankowy Bank Pekao
nr konta: 30 1240 3927 1111 0010 8425 3803

Telefony:

Rejestracja do poradni specjalistycznych:
tel. 91 577 05 79

Centrala:
     tel. 91 39-213-56
     tel. 91 39-218-77

Sekretariat:
     tel. 91 39-215-59
     fax. 91 392-00-59

Rejestracja POZ:
     tel. 91 39-218-00
     tel. 91 39-218-06

E-mail i www


www.szpital.nowogard.pl
bip.szpital.nowogard.pl

Edyta Pałkowska-Ślipek

 

Stowarzyszenie na rzecz Szpitala

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki oddzialowej

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Rejonowego w Nowogardzie w porozumieniu ze Szczecińska Izbą  Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie ogłasza konkurs  na stanowisko:

Pielęgniarki  Oddziałowej  oddziału  chorób  wewnętrznych

Kandydaci na w/w stanowisko  powinni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra  zdrowia  z dn. 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk  pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni  są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia  Ministra  zdrowia z dn. 6.02.2012 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze  w podmiocie leczniczym  niebędącym przedsiębiorcą

 ( Dz. U. z 2012 r. , poz. 182  ze zmianami  określonymi w rozporządzeniu MZ z 21.11.2016 r.  zmieniającego  rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze  w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą )  tj. :

  1. Podanie o przyjęcie  na stanowisko objęte  konkursem.
  2. Dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane  na tym stanowisku wraz z prawem wykonywania zawodu.
  3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
  4. Inne dokumenty , w szczególności potwierdzające dorobek  i kwalifikacje zawodowe kandydata.
  5. Kopie dokumentów , o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem , na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.
  6. Oświadczenie o niekaralności .
  7. Oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty , o których mowa powyżej , kandydaci zgłaszający się do konkursu składają do 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres : Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy , 72- 200 Nowogard ,  ul. Wojska  Polskiego 7.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje  imię  i nazwisko oraz adres wraz z numerem telefonu kontaktowego  oraz adnotację o treści :  konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej oddziału Chorób  Wewnętrznych.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur  - do 14 dni po  zakończonym terminie składania ofert  w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.

O terminie i miejscu  przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną  poinformowani telefonicznie.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie , ul. W. Polskiego 7

Informacja