Menu główne

2020 12 21 zyczenia Szpital

Adres:

SPSR Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

REGON: 812372658
NIP: 856-16-67-533

rachunek bankowy Bank Pekao
nr konta: 30 1240 3927 1111 0010 8425 3803

Telefony:

Rejestracja do poradni specjalistycznych:
tel. 91 577 05 79

Centrala:
     tel. 91 39-213-56
     tel. 91 39-218-77

Sekretariat:
     tel. 91 39-215-59
     fax. 91 392-00-59

Rejestracja POZ:
     tel. 91 39-218-00
     tel. 91 39-218-06

E-mail i www


www.szpital.nowogard.pl
bip.szpital.nowogard.pl

Edyta Pałkowska-Ślipek

 

Stowarzyszenie na rzecz Szpitala

Dane niezbędne przy przyjęciu do szpitala:

 1. nazwisko i imię,
 2. imiona rodziców,
 3. PESEL – w przypadku braku – data urodzenia,
 4. miejsce urodzenia,
 5. seria i nr dowodu osobistego lub paszportu - dla osób, które nie mają nadanego nr PESEL lub NIP,
 6. płeć,
 7. stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę (tylko w przypadku ubezpieczenia rodzinnego),
 8. adres zamieszkania,
 9. telefon lub adres zamieszkania rodziny lub osoby do kontaktu.

Osoby należące do Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy przyjęciu do szpitala lub poradni powinny przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie posiadają to inny dokument potwierdzający ubezpieczenie:

 • w przypadku emerytów lub rencistów - odcinek przekazu lub wyciąg potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty (serię i numer renty),
 • osoby pracujące - legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątką z zakładu pracy potwierdzającą zatrudnienie (ostatnia pieczątka jest ważna przez 1 miesiąc).

Osoby z innych Oddziałów NFZ przedstawiają dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego lub wizyty w poradni na podstawie ważnego skierowania lekarza. Przyjęcia w trybie planowym odbywają się codziennie.

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie skaładek na ubezpieczenie zdrowotne (Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).