Menu główne
2014 08 25 15
2014 08 25 14
2014 08 25 13
2014 08 25 12
2014 08 25 11
2014 08 25 10
2014 08 25 09
2014 08 25 08
2014 08 25 07
2014 08 25 06
2014 08 25 05
2014 08 25 04

Adres:

SPSR Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

REGON: 812372658
NIP: 856-16-67-533

rachunek bankowy 
nr konta: 75 9375 1012 4200 3753 2000 0010
BS Goleniów Oddział Nowogard

Telefony:

Centrala:
     tel. 91 39-213-56
     tel. 91 39-218-77

Sekretariat:
     tel. 91 39-215-59
     fax. 91 392-00-59

Rejestracja POZ:
     tel. 91 39-218-00
     tel. 91 39-218-06

Rejestracja AOS
Poradnie specjalistyczne:
     tel. 91 577 05 79

E-mail i www


www.szpital.nowogard.pl
bip.szpital.nowogard.pl

Edyta Pałkowska-Ślipek

 

Stowarzyszenie na rzecz Szpitala

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Resku

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych,        z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt., czyli:

 • osoby wymagające stałej i długotrwałej opieki i pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki
 • osoby niepełnosprawne
 • chorzy po leczeniu szpitalnym (w okresie rekonwalescencji), wymagający pielęgnacji, rehabilitacji, przygotowania do samoobsługi.

Zakład nie może przyjmować

 • chorych w ostrej fazie choroby psychicznej
 • uzależnionych (alkohol, narkotyki)
 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • dzieci

Decyzję o przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wydaje kierownik w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o wymaganą dokumentację i na podstawie skierowania (wniosku) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego może wystąpić osoba zainteresowana, opiekun, przedstawiciel ustawowy, lekarz zakładu opieki zdrowotnej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Wywiad pielęgniarski (wypełnia pielęgniarka środowiskowa lub pielęgniarka społeczna w szpitalu).
 • Ocena pacjenta według zmodyfikowane oceny skali BARTHEL. Do przyjęcia do ZOL kwalifikowani są pacjenci posiadający od 0 do 40 pkt.
 • Decyzja o waloryzacji renty/emerytury
 • Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL powinien mieć aktualne badania tj. morfologia, OB, badanie ogólne moczu, mocznik, elektrolity, HBS.

Wniosek o przyjęcie i zaświadczenie lekarskie są wypełniane przez lekarza pierwszego kontaktu (gdy pacjent przebywa w domu), jeżeli pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz prowadzący

W przypadku kiedy osoba kierowana do zakładu jest nieświadoma w podejmowaniu swoich decyzji lekarz na wniosku winien poświadczyć: brak kontaktu słowno-logicznego.

Jeżeli pacjent/ka jest świadomy/a w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby (np. niedowład kończyn górnych) nie jest możliwe złożenie podpisu lekarz stwierdza, że: w jego obecności pacjent/ka wyraził/a zgodę na pobyt w ZOL.

W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej (pkt. 9 d) wymagane jest zaświadczenie od psychiatry o następującej treści:
Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym(oświadczenie o płatności).
 2. Zobowiązanie się członków rodziny do odebrania pacjenta po zakończonym pobycie w zakładzie(oświadczenie o odbiorze pacjenta).
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność całodobowej pielęgnacji i opieki bez potrzeby hospitalizacji(zaświadczenie lekarskie).
 4. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną(wywiad pielęgniarski).
 5. Skalę Barthel wypełnioną i podpisaną przez lekarza i pielęgniarkę(Skala Barthel).
 6. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu - (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej decyzji ZUS / KRUS / MOPS).
 7. Informację o lekarzu oraz pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (imię i nazwisko oraz dokładny adres przychodni w której przyjmują).
 8. Kserokopię dowodu osobistego.
 9. Dokumentację medyczna pacjenta (wypisy ze szpitala, informacje o przebytych chorobach, itp.).